آمار کلی

کد ملی: 091995XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آتی سازان بهشت رضوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/28 تا کنون
آرایه راه بنای آفاق بازرس اصلی فعال 1396/07/06 تا کنون