آمار کلی

کد ملی: 228261XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
استعدادیابی روان درمانگران پویا عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/14 تا کنون