آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ابرار آزمای بتن غرب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/03/16 تا 1396/03/25