آمار کلی

کد ملی: 198948XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرمان عمران دشت کرخه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/02/07 تا 1398/07/28