آمار کلی

کد ملی: 128827XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی دوران عمران میهن نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/04/24 تا 1397/12/02