آمار کلی

کد ملی: 275482XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الند آب نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/07/21 تا 1398/02/10