آمار کلی

کد ملی: 077942XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
داده پردازان عصر جدید ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1394/09/10 تا کنون