آمار کلی

کد ملی: 045375XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویا مدیران جهان گستر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/11/14 تا کنون