آمار کلی

کد ملی: 128751XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی و صنعتی لب رود خوانسار نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1398/04/15 تا کنون
ابافت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/01/28 تا کنون
دیدی دل گشای دریا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/12/10 تا کنون
سال تک ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1391/11/02 تا کنون