آمار کلی

کد ملی: 127081XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیدایش اندیشه هستی بازرس علی البدل فعال 1395/08/16 تا کنون