آمار کلی

کد ملی: 432257XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارگزاران امور زیارتی وصال استان قزوین عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/07/12 تا 1398/07/11
خیریه زیارتی کارگزاران قزوین طاها عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/15 تا کنون