آمار کلی

کد ملی: 466907XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساروج سازه کلار رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1391/12/20 تا کنون