آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات آرایشگری 2180 چابهار مدیرعامل و منشی هییت مدیره منحل شده 1385/07/11 تا کنون