آمار کلی

کد ملی: 324086XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوآوران کار و اندیشه آبیدر بازرس اصلی فعال 1395/01/30 تا کنون