آمار کلی

کد ملی: 432360XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهود نگار اروند بازرس اصلی فعال 1397/10/09 تا کنون
بتن خاک صخره نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/10/20 تا 1395/11/12