آمار کلی

کد ملی: 646987XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستاییسه هزارو دویست و سی و دوملا حسن مرز نشینان دهستان دزلی عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/09/16 تا 1397/02/01