آمار کلی

کد ملی: 299288XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کرمان صنعت حامد بازرس علی البدل خارج شده 1395/07/01 تا 1396/03/27