آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا بازرس علی البدل خارج شده 1386/09/28 تا 1387/04/24