آمار کلی

کد ملی: 092464XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه ماهان آزمون شاندیز عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/10 تا کنون