آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی نسیم رامهرمز که بانضمام مدارک دیگر طی نامه شماره 228/8 عضو هیئت مدیره فعال 1385/02/15 تا کنون