آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصنوعات بتنی صداقت گستر ساحل جنوب گروه 4688 مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/02/18 تا کنون