آمار کلی

کد ملی: 630982XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل کالا ایثار کاران املش رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/08/24 تا 1395/07/29