آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی دهقان چهارمحال رئیس هیئت مدیره خارج شده 1383/10/28 تا 1384/05/30