آمار کلی

کد ملی: 175364XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یگانه مامن ایمن آسا بازرس علی البدل منحل شده 1396/02/30 تا کنون