آمار کلی

کد ملی: 006278XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سامانه های انرژی هورسان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/02 تا کنون