آمار کلی

کد ملی: 423297XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی ارمغان کاوش فرخیانی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/06/22 تا 1394/09/22