آمار کلی

کد ملی: 443127XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات کشاورزی اثمر فردوس عضو هیئت مدیره فعال 1396/06/14 تا کنون