آمار کلی

کد ملی: 294896XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره دویست و دوازده آب زراعی احمدآباد تکاب نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/01/27 تا کنون