آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشینه شکوه ارس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1388/08/02 تا 1389/04/02