آمار کلی

کد ملی: 007508XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی مشاوره پرنیان سبز پایتخت رئیس هیئت مدیره خارج شده 1398/02/22 تا 1398/08/20
معبر گستر ماژان عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/01 تا کنون
رهاورد سازان چکاد رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/06/16 تا 1399/01/23