آمار کلی

کد ملی: 307093XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذین رایان بندر بازرس علی البدل فعال 1395/11/05 تا کنون