آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خانه گفتمان و حقوق ملل رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/04 تا کنون