آمار کلی

کد ملی: 600992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دو هزار و شصت و هشت پرورش ماهی قزل آلای سفید کهکیلویه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره خارج شده 1394/01/30 تا 1395/12/16