آمار کلی

کد ملی: 093830XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی زرین صدور طوس عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/01 تا کنون