آمار کلی

کد ملی: 128671XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ضابطان تضمین نقش جهان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/06 تا کنون
اکتشاف و تامین مواد اولیه صنعت هسته ای ایران نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/10/07 تا کنون