آمار کلی

کد ملی: 001839XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تکین پسته ی آدرین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/04 تا کنون
گیتا گستر آقای سنبله بازرس اصلی فعال 1394/09/17 تا کنون