آمار کلی

کد ملی: 088905XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه شرکتهای تعاونیهای مسکن کارگران استان خراسان جنوبی بازرس اصلی خارج شده 1394/04/23 تا 1396/04/31