آمار کلی

کد ملی: 352060XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی ماه پاره شیراز عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/02 تا کنون