آمار کلی

کد ملی: 128534XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرآوری مواد پروتیینی دام آور فجر سپاهان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/27 تا کنون