آمار کلی

کد ملی: 004836XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پترو حفار دماوند رئیس هیئت مدیره خارج شده 1389/11/03 تا 1395/02/15