آمار کلی

کد ملی: 063016XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توزیع سهام عدالت شهرستان اسفراین عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1397/05/25 تا کنون