آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی و دامپروری دشت فتح ریوند نیشابور بازرس علی البدل خارج شده 1384/08/28 تا 1386/11/01