آمار کلی

کد ملی: 287186XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
افق پژوه کردستان عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/02/07 تا 1396/05/15