آمار کلی

کد ملی: 001408XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرتو گستر گرمسار عضو هیئت مدیره فعال 1397/01/07 تا کنون