آمار کلی

کد ملی: 129100XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی بازرگانی مجری طرح سپاهان عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/10/25 تا 1393/11/02