آمار کلی

کد ملی: 387462XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شیشه قزوین رئیس هیئت مدیره فعال 1397/11/28 تا کنون