آمار کلی

کد ملی: 057969XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هندا پل دلیجان بازرس اصلی خارج شده 1396/02/14 تا 1397/05/17