آمار کلی

کد ملی: 158115XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه فن آوران نوین میشو نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/10/03 تا کنون