آمار کلی

کد ملی: 214110XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوری و مشاوره ای هراز کبیر آمارد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1392/11/01 تا کنون