آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سازه و ساخت ساری عضو هیئت مدیره خارج شده 1385/11/17 تا 1396/07/30